BRECOPLAN
високоотпорни индустриски подови

Високо отпорни индустриски подови без фуги со можност за големи оптеретувања, овој матријал го може сето тоа. Сегде каде водата, горивата, масло и индустриските средства за чистење ги напаѓааат индустриските подови се наоѓа идеално решение во Brecoplan. Специјално модифицирано DFT средство за врзување во комбинација со дополнителни материјали и цемент, идеално решение за под во гаражи работилници производствени хали и складишта.

Високо издржлив под

Поради своите специјални особини Brecoplan е во состојба да ги издржи овие напади без оштетување. После подолго делување Brecoplan ја орджува својата висока отпорност. Во однос на челикот се однесува потполно неутрално што е посебна важност кај челичните подупирања штрафови со типли и делови од машини кои се поставуваат на Brecoplan. Brecoplan моше да се вградува на брекопак или на постоечки бетон (B25) како и на спратови со големи рамни површини. Brecoplan се произведува дирекно на градилиште и се вградува со најмодерна ласерска технологија. На тој начин е гарантиран постојан квалитет.

Дали може да се избегнат фугите

Да! Секое отстапување од нивото, секоја пукнатина во горната облога е извор на проблеми при најголемите напрегања. Затоа ние го полагаме Brecoplan максимално без фуги дури и на илјадници квадратми метри. Доколку хоризонталните движења на бетонската подлога предизвикаат тенки пукнатини во Brecoplan тие имаат само визуелно значење а не и функционално, заради многу добрата приврзливост на матријали за подлогата што резултира со отпорност на пукнатини. Особено поради врзувањето со вештачки смоли површината останува запушена и резистентна така да скоро никогаш не појавува одвојување или механички оштетувања.

Конфорен, економичен и еколошки.

Во успешните претријатија е познато дека Brecoplan индустриските подови издржуваат долго време непрекинато користење. При тоа Brecoplan не бара никакво одржување од овој аспект не обезбедува само оптимална економичност туку Brecoplan води сметка и за заштита на околината. Oвој високо квалитетен производ не содржи растворувачи и не сомнено е не штетен. Доклку е потребно специјално користење на овој матријал така да Brecoplan подовите мора да се перат. За тоа ќе се погрижи наше посебно конципирано средство за одршување и перење со кое ке имате задоволство на овој инзореден индустриски под долг низ години.

Технички податоци

Услови за подлога Brecopac или бетон по DIN 1045 (најмалку квалитет B25) Фуги Без фуги на површината, дилатациските фуги на објектот треба да се обезбедат со профили за фуги. Можни се специјални изведби по потреба во прелазните капии и на преодите кон склоповите со други подлоги. Дебелина / Тежина Нормална дебелина 1,0 – 2,0 cm / 0,35 kN / m2 Услови за вградување Кровот и надворешните ѕидови затворени и задихтувани, без промаја, +5 C минимална температура. Рамност на подлогата Ја прати подлогата а ако е потребно по DIN-u 18 202; табела 3, ред 3 Способност за оптеретување Просечна вредност на тест мостри после 28 дена чување под DIN 18 560, дел 1 Цврстина Цврстина на притисок > 50 N/mm2
Цврстина на кинење и свисткување > 10 N/mm2
Отпорност дозволена температурна разлика од – 30 C do + 80 C, висока отпорност на вода масло и хемикалии
Електрична проводливост Помеѓу 104 i 107 Ohm- во однос на DIN 51 953, нема статички набој. Спрема одредбите за работни места одговара за подрачја кое се загрозени со експлозија зона 0, зона 1 i 10 (dдозволена максимална вредност: Ohm 108 Ohm) Дневен капацитет на вградување 800 m2 / на ден по екипа Системски опис Индустриски дисперзирани полимер модифицирани подови со можност за високи оптеретувања. 1,0 – 2,0 cm Особини Без фуги затворена горна површина
отпорен на лизгање
природна сива боја
не се истенчува
отпорен на вода масла и хемикалии
Подрачје на примена Гаражи
производствени погони
складишта
работилници
штампарии
високорегални складишта
стоваришта